AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W WIERSZACH:

WSZYSTKIE DANE PERSONALNE ZAMIESZCZONE NA TEJ STRONIE SĄ PRZETWARZANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Właścicielem Cmentarza Parafialnego w Wierszach jest Parafia p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach w osobie Proboszcza – prawnego Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

PRZYPOMNIENIE!

Jeżeli od nabycia prawa dysponowania grobem upłynęło 20 lat, to najbliższa rodzina pochowanych w tym grobie zobowiązana jest do ponowienia tego prawa na kolejne 20 lat.

Sprawy związane z ponowieniem prawa dysponowania grobem należy załatwiać w Kancelarii Parafii w poniedziałki, środy i piątki w g. 16:30 – 18:30.

AKTUALNOŚCI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM CMENTARZEM PARAFIALNYM W WIERSZACH
NA DZIEŃ 04 MAJA 2024 ROKU

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dnia 07 marca 2008 roku w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. nr 48 poz. 284, ogłoszony w dniu 21 marca 2008 roku).

& 13.2 – Przejścia między grobami mogą być zagospodarowane wyłącznie za zgodą Zarządcy Cmentarza oraz na warunkach przez niego określonych.

& 14 – Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.

2. Dysponent grobu, grabarz i wykonawca pomnika zobowiązani są do zachowania przepisów sanitarnych i poinformowania Zarządcę Cmentarza Parafialnego o wszelkich pracach przy tym grobie.

3. Dysponent grobu pojedynczego (dwa miejsca w głąb) bądź podwójnego (cztery miejsca po dwa w głąb), przy dochowaniu każdej kolejnej osoby w tym grobie wnosi opłatę cmentarną – pokładne w kwocie 300 zł.

4. Ponawiający prawo dysponowania grobem, winien przy przedłużeniu tegoż prawa poinformować Zarządcę Cmentarza Parafialnego o osobach roszczących ewentualne prawo do tego grobu i potwierdzić jednoznacznie, że w wyniku ponowienia prawa dysponowania tym grobem, nikt nie będzie rościł żadnych pretensji. Ponawiający winien skonsultować z innymi członkami rodziny ponowienie prawa dysponowania grobem, by uniknąć niepotrzebnego konfliktu z najbliższymi. Zarządca Cmentarza Parafialnego nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia do prawa dysponowania grobem, po wydaniu dokumentu osobie, która wniosła opłatę na kolejne 20 lat, zgodnie z prawem cmentarnym.

5. Jeśli na grobie nie ustanowiono dzierżawy wieczystej (99 lat). prawo dysponowania miejscem (grobem) na cmentarzu, upływa po 20 latach od daty wystawienia zaświadczenia. Jeśli prawo dysponowania miejscem (grobem) nie zostanie ponowione po upływie wspomnianych 20 lat jedynym dysponentem tego miejsca (grobu) na cmentarzu staje się jego właściciel – Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach w osobie Proboszcza – Zarządcy Cmentarza Parafialnego.

6. Dochowując w danym grobie każdą kolejną zmarłą osobę, niezależnie od nabycia bądź ponowienia prawa dysponowania grobem, należy wnieść opłatę cmentarną – pokładne.

7. Zarządca Cmentarza Parafialnego, w celu zachowania należytego porządku i poszanowania miejsca pochówku, oraz zachowania przewidzianych prawem wymiarów kwater (grobów), zleca wykonanie prac przy kopaniu lub murowaniu grobu, pracownikowi Cmentarza Parafialnego (grabarzowi), biorąc odpowiedzialność za wyznaczanie kwater i porządek na cmentarzu podczas prac z tym związanych.

8. Zarządca Cmentarza Parafialnego zaleca, aby właściciel (dysponent) miejsca wykupił polisę ubezpieczeniową grobowca/nagrobka cmentarnego, która zapewniłaby ochronę dotyczącą szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych (powódź, huragan, deszcz nawalny, uderzenie pioruna, itp.), kradzieży oraz dewastacji.